Histeroskopik Septum Rezeksiyonu Sonrası Gebelik Sonuçları: Retrospektif Bir Çalışma

Oya Soylu Karapınar
İlay Gözükara
Ali Ulvi Hakverdi
Dilek Benk Şilfeler
Hanifi Şahin
Kenan Dolapçıoğlu

Özet


Amaç: Primer infertilite ve düşük veya prematür doğum öyküsü olan sekonder infertilite tanısı ile başvuran ve uterin septum saptanan olgularda histeroskopik septum rezeksiyonu sonrası gebelik sonuçlarının ve hızlarının retrospektif olarak saptanması.

Gereçler ve Yöntem: Eylül 2009- Mart 2014 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine başvuran, histerosalpingografi ile uterin septum tanısı koyduğumuz primer veya sekonder infertil hastalara histereskopik septum rezeksiyonu uygulandı. 16 hasta primer infertilite; 20 hasta ise düşük ve/veya prematür doğum öyküsü olan sekonder infertilite grubunda idi. Hastaların retrospektif olarak verileri tarandıktan sonra hastalar aranarak operasyon sonrası gebelik bilgilerine ulaşıldı.

Bulgular: 20 vakada komplet septus, 16 vakada parsiyel septus izlendi. Ortalama operasyon süresi 27,5 ± 7,0 dk. İdi. 4 (%11,1) vakada işlem sonrasında asherman sendromu gelişti. 3 (%8,3) vakada işlem sonrası servikal yetmezlik tespit edildiğinden dolayı servikal serklaj uygulandı. Histeroskopik rezeksiyon sonrası 25 olguda (%69,4) konsepsiyon sağlandı. Bu 25 olgunun 19’unda (%52,8) gebelik terme kadar ulaştı. 2 olguda ise düşük meydana geldi. Primer ve sekonder infertil kabul edilen grupta term gebelik hızı sırasıyla %53,3 ve %52,4 olarak bulundu. Histereskopik septum rezeksiyonu sonrası sekonder infertil gruptaki habituel abortuslu hastaların spontan düşük hızı %61,9 ‘dan %4,8 ‘e düştü ve canlı doğum oranları %19 ‘dan % 61,9 ‘a yükseldi.

Sonuç: Histeroskopik septum rezeksiyonu gerek primer, gerekse sekonder infertil olgularda fertiliteyi olumlu bir ölçüde artırmaktadır. Bu yüzden infertilite veya tekrarlayan gebelik kayıpları saptanan olgularda septum varlığı araştırılmalıdır. Bu tür olgularda operasyon süresinin ve hastanede kalış süresinin kısalığı, ayrıca daha sonraki gebeliklere vajinal doğum şansı tanıması açısından histeroskopik yaklaşım tercih edilmelidir.


Anahtar Kelimeler


Gebelik oranı; Histeroskopi; uterin septum rezeksiyonu; Habituel Abortus

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.