Dondurulmuş Embriyo Siklusunda Embriyo Transfer Zamanlaması Gebelik Başarısını Etkiler Mi? Tek Merkez Deneyimi

Seyhan Sönmez
Mustafa Öztürk
Cem Korkmaz
Ferhan Sönmez
Barış Baykal
Cihangir Mutlu Ercan
Seyit Temel Ceyhan

Özet


Amaç: Dondurulmuş çözülmüş embriyo ve blastokist transferinin güvenilirliği ve klinik başarısı ile ilgili çelişkili yayınlara rağmen, tüm dünyada dondurulmuş embriyo ve blastokist transferi yönünde bir eğilim mevcuttur. Bu çalışmanın amacı dondurulmuş embriyo siklusunda klivaj ve blastokist evresi embriyo transferlerinin klinik ve gebelik sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmada, tek bir merkezde 2014 ile 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 102 dondurulmuş çözülmüş embriyo transfer (DÇET) siklusunun sonuçları incelendi ve bu dönemde yapılan 52 klivaj evresi dondurulmuş çözülmüş embriyo transfer (K-DÇET) siklusu ile 50 blastokist evresi dondurulmuş çözülmüş embriyo transfer (B-DÇET) siklusunun klinik ve canlı doğum sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: K-DÇET ve B-DÇET gruplarındaki hastaların yaşı, infertilite nedenleri, önceden uygulanan ovulasyon indüksyon protokolleri, toplam gonadotropin dozu, toplanan oosit sayıları ve transfer edilen ortalama embriyo sayıları benzerdi. Klinik gebelik ve canlı doğum oranları istatistiksel anlamlı olmamakla birlikte B-DÇET grubunda (%50 ve %22), K-DÇET grubundan (%28 ve %16.7) yüksekti.

Sonuç: Dondurulmuş çözülmüş embriyo transfer siklusunda blastokist transferinin klinik sonuçları klivaj evresi embriyo transferinden daha iyi gözükmekle birlikte, her iki grup arasında klinik gebelik ve canlı doğum oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.


Anahtar Kelimeler


dondurulmuş embriyo, blastokist-klivaj evresi transfer, gebelik sonuçları

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.