Chiari Tip 2 Malformasyonunda Cerrahi Karar Yönetimi: Tek Merkez Deneyimi

Senem Alkan Özdemir
Nail Özdemir
Ali Karadağ
Özkan İlhan
Esra Arun Özer

Özet


Amaç: Chiari Tip II malformasyonu (CM-II) meningomiyelosel (MMC) ile sık birliktelik göstermektedir. Bu araştırmada; CM –II li olgularda operasyon için doğru zamanın tayini ve operasyon için endikasyonları araştırmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma prospektif ve gözlemsel olup; MMC nedeni ile yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatan 25 bebek dahil edildi. Tüm bebeklere tüm spinal ve kranial MRG tetkikleri yapıldı. Bebeklerin MMC, CM-II ve hidrosefalileri klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi. Apne, beslenememe, solunum sıkıntısı, inatçı kusmalar ve üst ekstremitede ilerleyici güçsüzlük semptomları olan ve bu semptomları CM-II malformasyonu ile ilişkilendirilen bebekler için operasyon kararı verildi. Bu semptomları göstermeyen olgular MRG’lerinden bağımsız olarak izlem kararı verildi. Opere edilen ve edilmeyen bebeklerin klinik, cerrahi yönetim ve uzun dönem sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya; 14’ü erkek olmak üzere 25 bebek dahil edildi. 9 MMC’li bebek semptomatik CM-II’den dolayı yenidoğan döneminde opere edilirken, 16 bebek de MMC tamiri yapıldıktan sonra CM-II açısından izlendi. Opere edilen bebeklerin ortalama izlem süresi 31.0 ± 16.9 olup, opere edilmeyen olguların izlem süresi ise 31.3 ±9.9 idi. Opere edilen ve opere olmadan izlenen CM-II vakalarının herniye olan serebellar tonsil seviyeleri karşılaştırıldığında C3 altı serebellar tonsil varlığı opere edilen olguların % 77’sinde varken, opere edilmeden izlenen olguların yalnızca % 37’sinde mevcuttu (p=0.05). Opere edilen olgularda en sık gözlenen semptom apne olarak saptandı.

Sonuç: Cerrahiye alınan hastaların çoğunda serebellar tonsillerin servikal omurilik kanalında daha aşağı yerleşimliydi. CM-II’ye bağlı oluşabilecek klinik semptomlar MRG bulguları ikinci plana alınabilemektedir.


Anahtar Kelimeler


Chiari, preoperatif semptomlar, cerrahi zamanlama

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.