Serviks Kanserine Yönelik Verilen Eğitimin Kuran Kursundaki Kadınların Bilgi, Tutum ve Davranışlarına Etkisi

Seyhan Çankaya

Özet


Amaç: Çalışma, serviks kanserine yönelik verilen eğitimin, Kuran kursundaki kadınların bilgi, tutum ve erken tanı yöntemlerine başvurma davranışlarına etkisini incelemek amacıyla yapıldı.

Gereçler ve Yöntem: Bu çalışma yarı deneysel araştırma tasarımlarından olan tek gruplu ön test- son test tasarımı ilkelerine uygun olarak planlanıp yürütüldü. Eğitim öncesinde kadınlara, ön test olarak bireysel ve ailevi özelliklerini, serviks kanseri hakkında bilgi, tutum, davranışlarını ve pap smear testi yaptırma davranışlarını sorgulayan literatür doğrultusunda geliştirilen soru formu uygulandı. Daha sonra gruba 20 dk süren serviks kanserine yönelik eğitim yapılarak, broşürler dağıtıldı. Son test olarak eğitimin etkinliğine bağlı olarak davranış değişikliğinin oluşup oluşmadığını değerlendirmek amacıyla üç ay sonra aynı gruba ulaşılarak tekrar aynı soru formu uygulandı.

Bulgular: Kadınların, pap smear testi yaptırma durumları eğitim sonrası, eğitim öncesine göre olumlu yönde artış olduğu belirlenerek istatistiksel olarak da anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Kadınlara serviks kanseri risk faktörlerine yönelik sorulmuş olan; serviks kanserinin erken tanı ve tedavisi olduğunu, serviks kanseri taraması için nereye başvuracağını, pap smear testinin tarama amacı ile yapıldığını ve kadınların serviks kanserine yakalanma konusunda eşit risklere sahip olmadığını bilme durumları eğitim sonrasında, eğitim öncesine göre artış olduğu tespit edilerek istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Ayrıca çalışmada kadınların eğitim sonrasında, düşük sosyoekonomik durumun, ara kanamanın, erken yaşta (18’in altı) ilk cinsel deneyimin, çok ve sık aralıklarla gebe kalmanın, birden fazla partnere sahip olmanın, cinsel ilişki sonrasında vajinal duş’un, sigara kullanmanın ve HPV enfeksiyonu geçirmenin, postkoital kanamanın serviks kanser için risk faktörü olduğunu bilme durumlarının eğitim öncesine göre oldukça yüksek olduğu belirlenerek istatistiksel olarak da anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Çalışmada kadınlara verilen eğitimle serviks kanserinin risk faktörlerini, belirtilerini, korunma yollarını, erken tanı ve pap smear yaptırma durumlarında kansere karşı farkındalıkları arttırılarak, korunmaya yönelik olarak kadınlarda bilgi, tutum ve davranış değişikliğinin pozitif yönde değiştiği belirlendi.


Anahtar Kelimeler


Serviks kanseri, erken tanı, pap smear, kanser farkındalığı, bilgi düzeyi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.