22 Haftayı Geçemeyen Gebelikler

Gökçen Örgul
Burcu Soyak
Emine Aydın
Atakan Tanaçan
Murat Çağan
Mehmet Sinan Beksaç

Özet


Amaç: 22. gebelik haftası öncesinde değişik nedenlerle sonlanan gebeliklerin dökümü,sıklığının belirlenmesi ve düşüklerin sınıflamasına yönelik dönemsel sınırlara netlik kazandırmak

Gereç ve Yöntemler: 2005-2015 yılları arasında 22. gebelik haftasından önce gebeliği sonlanan, gerekli takip ve tedavisi tek bir hekim tarafından yapılmış olan 2172 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu yıllar arasında aynı hekimin takip edip doğumunu gerçekleştirdiği hasta sayısı 10280’dir.Gebeliğini kaybeden hastalar 8 alt gruba ayrılmıştır; Grup 1: anembriyonik gebelikler, Grup 2: 5-10 hafta 6 gün arası gerçekleşen düşükler, Grup 3: 11-13 hafta 6 gün arası gerçekleşen düşükler, Grup 4: 14 hafta üzeri düşükler, Grup 5: istemli kürtajlar, Grup 6: gestasyonel trofoblastik neoplaziler (GTN), Grup 7: ektopik gebelikler ve Grup 8: tıbbi terminasyonlar olarak belirlenmiştir.Grupların risk değerlendirilmesi “Beksaç Obstetrik İndeksi” (BOİp) ile yapılmıştır (yaşayan çocuk sayısı +π /10)/Gravida.

Bulgular: Gruplardaki toplam hasta sayısı incelendiğinde; 190 hasta 1.grupta, 934 hasta 2.grupta, 62 hasta 3.grupta, 80 hasta 4.grupta, 615 hasta 5.grupta, 41 hasta 6. grupta, 37 hasta 7. grupta ve 213 hasta 8. gruptadır. İstemli küretajlar, dış gebelikler, GTN ve tıbbi terminasyonlar çıkartıldıktan sonra 22 hafta altında düşük yapan hasta sayısı 1265 ve düşük oranı %10,7 olarak hesaplanmıştır.Ortalama gravida, parite ve düşük sayıları ise sırasıyla 2,4; 0,7 ve 0,7 olarak bulunmuştur. Gruplar arasında önemli bir fark olmamasına rağmen, ilk 4 grupta BOI p değerleri düşük saptanmıştır.

Sonuç: 22. gebelik haftasını geçemeyen gebeliklerin doğum hekimliğindeki yeri önemlidir. Söz konusu tıbbi problemlerin yönetiminde hekimlere kolaylık sağlayacak pratik bir gruplama biçimi sunularak yeni bir standardizasyon önerisinde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Gebelik kaybı, Terapotik küretaj

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.