Kırşehir İli Adölesan Gebelerde Obstetrik Sonuçlar

Füsun Karbancıoğlu Cantürk
Selda Songur Dağlı

Özet


Amaç: Adölesan terimi çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemini ifade etmektedir. Ülkemizde bu yaş grubunda evlilik ve gebelik sıklıkla görülmektedir. Amacımız Kırşehir ilindeki bu riskli yaş grubundaki gebeliklerin obstetrik sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmada Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğum bölümünde 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında doğum yapan 18 yaş altındaki gebelerin doğum kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Sonuçlar SPSS ver 19.0 paket programı ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Çalışma kapsamındaki tarih aralığında hastanemizde toplam 6384 gebe doğum yapmıştır. Bu gebelerin 143 tanesi ( %2.23) 18 yaş ve altındadır. 2 tane gebe ikiz gebelik olması,1 tane gebe de plasenta dekolmanıyla beraber intrauterin ölüm olması nedeniyle çalışma dışı bırakılmıştır. Toplam 140 gebe çalışmaya alınmıştır. Çalışma grubundaki adölesan gebelerin ortalama yaşı 17.6, ortalamagravidaları 1.2, pariteleri 1.1 idi. Çalışmaya dahil edilen 140 gebeden onikisinin düşük hikayesi mevcuttu ve bunlardan dokuzunun 1(%6.4) , üçünün ise 2(%2.1) düşük öyküsü vardı. Çalışmaya dahil edilen gebelerin toplam abortus oranı %8.5’tir. Doğumda ortalama gebelik haftası 39.2, ortalama bebek doğum ağırlığı 3216 gramdır. Normal doğum oranı %67.1,sezaryenle doğum oranı %32.9 olarak tespit edildi. En sık sezaryen endikasyonlarıfetaldisstres(%30.4) ve ilerlemeyen eylemdi (30.4). Sefalopelvik uyumsuzluk nedeniyle sezaryen oranı %19.5 idi. Çalışmamızda 2500 gr ve altında doğan yenidoğanlar düşük doğum ağırlıklı olarak kabul edildi ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğan oranı % 5.7olarak saptandı. 37 ve daha küçük haftada gerçekleşen doğumlar preterm doğum olarak değerlendirildi ve preterm doğum oranı % 9.2 idi. Bir gebe preeklampsi tanısıyla sezaryenle doğurtuldu. Çalışma grubundaki hiçbir gebenin bebeğinde doğum sonrası erken dönemdekonjenitalanomali saptanmadı, maternal ölüm olmadı.

Sonuç: Adölesan gebelikler birçok obstetrik risk artışı ile beraberdir ve kötü obstetrik sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle adölesan gebeler yüksek riskli kabul edilerek takip edilmelidir.


Anahtar Kelimeler


Adölesan gebelik, obstetrik sonuçlar

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.