Yenidoğan Döneminde Hiperinsülinemik Hipoglisemi Tanısı Alan Hastaların Farmokolojik Tedavi Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Nilüfer Okur
Mehmet Büyüktiryaki
Mehmet Yekta Öncel
Nurdan Uraş
Fuat Emre Canpolat
Şerife Suna Oğuz
Halil İbrahim Yakut

Özet


Amaç: Hiperinsülinizmin infantlarda persistan ve tekrarlayan hipogliseminin en sık nedenidir. Bu çalışmamızın amacı hiperinsülinemik hipoglisemi tanısı alan hastaları tedavi ihtiyaçlarına göre gruplandırmak ve kısa dönem prognozlarını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2012-Ocak 2015 tarihleri arasında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde yatan ve hiperinsülinemik hipoglisemi tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Diazoksit ile kombine tedavi grubu karşılaştırıldığında insülin, glukoz, insülin/glukoz oranı, en yüksek dekstroz ihtiyacı, hipoglisemi kontrol zamanı ve hastanede yatış süreleri açısından istatistiksel bir farklılık görülmedi (p>0.05).

Sonuç: Yenidoğanda hiperinsülinemik hipoglisemi, nörolojik hasarı önlemek için acil ve etkin tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Hiperinsülinemik hipoglisemi yenidoğanlarda normoglisemiyi sağlamak için yüksek konsantrasyonda glukoz infüzyonu yapılması ve erken dönemde ilaç tedavisi başlanması gerekmektedir. İlk seçenek tedavi olan diazoksit etkindir ve iyi tolere edilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Hiperinsulinizm, hipoglisemi, diazoksit, yenidoğan

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.