Doğumsal Kalp Hastalıkları Sıklığının Risk Gruplarına Göre Dağılımı: Fetal Ekokardiyografik Tarama

Olgu Hallıoğlu
Derya Karpuz
Dilek Giray
Hasan Demetgül
Ayten Öztaş

Özet


Giriş: Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde yüksek ve düşük risk grubundaki gebelerde fetal ekokardiyografi sonuçlarını doğumsal kalp hastalıkları (DKH) açısından değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Pediatrik Kardiyoloji Ünitesine Eylül 2006-Aralık 2015 tarihleri arasında başvuran 1025 gebenin ekokardiyografi kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Yüksek ve düşük riskli gruplardaki tüm fetüslerin 134’ünde (%13.1) doğumsal kalp hastalığı saptandı. Ventriküler septal defekt (%38.8) ve atriyoventriküler septal defekt (%11.9) en sık görülen patolojilerdi. Birden fazla kompleks anomaliyi içeren patolojilerin oranı ise üçüncü sırada yer almaktaydı (%11.2). Yüksek riskli grupta (n=390) DKH sıklığı %13.3 iken düşük riskli grupta (n=635) %16.3 bulundu. Doğumsal kalp hastalığı sıklığı açısından risk grupları arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Yüksek riskli grubun %5.1’inde kompleks, %2.3’inde önemli ve %5.9’unda ise minör kardiyak patoloji saptandı. Düşük riskli grupta ise %6.1 kompleks, %2.8’inde önemli ve %7.4’ünde minör kardiyak patoloji saptandı. Annede başvuru nedenleri irdelendiğinde; kardiyak anomali şüphesi ile yönlendirilen grupta DKH saptanma oranı %27.7 iken, diğer nedenlerle başvuranlarda bu oran %13.7 idi (p=0.01).

Sonuç: Fetal ekokardiyografi intrauterin kalp hastalıkların tanınmasında güvenilir bir yöntemdir. Bu çalışmada, anomali şüphesi ile yönlendirilen grupta DKH oranının yüksek olduğu saptanmakla birlikte, risk gruplarının DKH’nı öngörmede ayırt edici olmadığı belirlenmiştir. Bu da fetal ekokardiyografinin rutin bir inceleme olması gerektiğini düşündürmektedir.


Anahtar Kelimeler


Doğumsal kalp hastalığı, fetal ekokardiyografi, fetüs, prenatal tanı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.