Adolesan Dönemdeki Hastaların İstemli Küretaj Sonrası Kontrasepsiyon Tercihlerinin Değerlendirilmesi

Runa Özelçi
Derya Akdağ Cırık
Berna Dilbaz
Saynur Yılmaz
Funda Akpınar
Okan Aytekin
Aysel Nalçakan
Serdar Dilbaz

Özet


Amaç: Bu çalışmada istemli cerrahi küretaj yapılan adölesanların cerrahi küretaj sonrası kontrasepsiyon seçimlerini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması polikliniğine 2014 Haziran- 2015 Temmuz tarihleri arasında istemli cerrahi küretaj için başvuran 133 adolesan hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Adolesanların demografik verileri ve istemli küretaj sonrası kontraseptif tercihleri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 133 adolesan gebenin yaş ortalaması 17.6 (min=16,max=19) olarak bulundu. Hastaların istemli küretaj sonrasında en fazla tercih ettikleri kontraseptif yöntem, kondom % 29.3 olup ikinci sırada oral kontraseptifler (OKS) % 25.6 gelmekteydi. Adolesanlar arasında rahim içi araç (RİA) ve progesteron içeren uzun etkili hormonal kontraseptif yöntemlerin kullanım oranı benzer olup %12.8 olarak bulundu, 26 (% 19.5) olgu ise herhangi bir yöntem kullanmayı tercih etmedi.

Sonuç: Adolesanların etkili bir şekilde aile planlaması ve kontraseptif danışmanlık ihtiyacı vardır ayrıca adolesan gebelikleri ve bu grupta görülen perinatal komplikasyonları azaltmak için daha yoğun çalışmalar yapılmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Adolesan, kontraseptif yöntemler, aile planlaması

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.