Benign Vajinal Kistlerin Retrospektif Analizi

Burcu Kısa Karakaya
Hatice Kansu Çelik
Mehmet Keçecioğlu
Özlem Evliyaoğlu
Esma Sarıkaya
Salim Erkaya

Özet


Amaç: Vajinal kistler genellikle jinekolojik muayene esnasında insidental olarak saptanan, genellikle konjenital kökenli ve asemptomatik oluşumlardır. Biz bu çalışmamızda vajinal kistlerin demografik, klinik ve patolojik özelliklerini ortaya koymayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya Kasım 2010-Haziran 2015 tarihleri arasında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi jinekoloji polikliniğine başvuran ve jinekoloji servisinde vajinal kist tanısı ile opere olan hastalar dahil edildi. Bartolin bezi kistleri ve subüretral kistler çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaş, semptomları, kistlerin boyutu, lokalizasyonu ve nihai patoloji sonuçları retrospektif olarak yatış dosyalarından incelendi.

Bulgular: Otuz beş hastada benign vajinal kist saptandı. Hastaların ortalama yaşı 45,74±9,04’dü. Hastaların % 65’i (n=23) asemptomatikti. Kistlerin ortalama çapı 3,88±1,71 cm idi. Lezyonların %62,85’i (n=22) lateral ve %28’i (n=10) anterior duvarda lokalize idi. En sık karşılaşılan tipler Müllerian kistler (%40, n=14) ve skuamoz inklüzyon kistleri (%31,42, n=11) idi. Bir hastada patoloji sonucu kist hidatik olarak raporlandı.

Sonuç: Asemptomatik ve çoğunlukla insidental olarak karşımıza çıkan vajinal kistler sıklıkla vajenin lateral ve anterior duvarından kaynaklanmaktadır. En sık histopatolojik tanıyı müllerian kistler ve inklüzyon kistleri oluşturur. Kistlerin total eksizyonu küratif tedavidir.


Anahtar Kelimeler


Vajinal kist, müllerian kist, inklüzyon kisti, kist hidatik

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.