Bartolin Bezi Apselerinin Klinik ve Mikrobiyolojik Özellikleri

Esma Sarıkaya
Özlem Evliyaoğlu
Burak Elmas
Hatice Kansu Celik
Gülçin Yıldırım
Melike Doğanay

Özet


Amaç: Bu çalışmada Bartolin apselerinin demografik, klinik özellikleri ve kültür sonuçlarının değerlendirilmesini amaçladık

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Ekim 2013- Mart 2014 tarihleri arasında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji Polikliniğine başvuran ve bartolin apse tanısı alan hastalar dahil edildi. İşlem esnasında tüm apselerden püy kültürü alındı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 60 hastanın ortalama yaşı 31,6 (19-49) idi. Hastaların 45’i (%75) cinsel olarak aktif olduklarını belirtti. Hastaların büyük kısmını (36 hasta,%60) multipar hastalar oluşturdu. Hastaların ortalama C-reaktif protein (CRP) 21,1 mg/L (2-245) olarak bulundu. Vakaların %65’i (39 hasta) ilk defa tedavi alırken, olguların %35’ini nüks vakalar oluşturdu. Apselerin Çoğunluğu (%60) sağ labium majusda lokalize idi. Hastaların tamamına cerrahi tedavi uygulandı. Vakalarin 21’inde (%35) kültürde üreme saptandı. Ureme saptananlarda en sık etkeni E.coli oluşturdu (%21.7).

Tartışma: Bartolin bezi enfeksiyonu düşük-orta sosyo-ekonomik seviyedeki, daha önceden bu bölgede cerrahi girişim öyküsü olan, üreme çağındaki, cinsel aktif bireylerde daha sık görülmektedir. Nüks vakalarda total eksizyon ve marsupiyelizasyon daha çok tercih edilmektedir. Apse kültürlerin %65’inde üreme olmazken, en çok üreyen ajan E.coli (%21.7) oldu.


Anahtar Kelimeler


Bartolin bezi apsesi, marsupiyalizasyon, total eksizyon, gümüş nitrat

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.