Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi

İlknur Münevver Gönenç
Veli Duyan
Sibel İlhan Erkal
Eda Purutçuoğlu
Huriye Kaan Güven

Özet


Amaç: Araştırma, gebelere antenatal dönemde verilen gebe eğitiminin fetal sağlık kontrol odağına etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırma, “kontrol gruplu ön test-son test” modeline dayalı yarı deneysel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Araştırma kapsamına 20 gebe alınmıştır. Araştırma verileri, Veri Toplama Formu ve Anne Karnındaki Bebek Sağlık Denetim Odağı Ölçeği (AKBSDO) kullanılarak toplanmıştır. Deney grubundaki gebelere 6 hafta süreli gebelik eğitimi verilmiş, kontrol grubundaki gebeler rutin hastane uygulamasına tabi tutulmuştur. Eğitim öncesinde ve sonrasında deney grubu ve kontrol grubunda olan gebelerin AKBSDO’den aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin müdahale öncesindeki AKBSDO ölçeğinden ve alt gruplarından aldıkları puanlar benzer olup gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan önemsizdir (p>0,05). Müdahale sonrasında AKBSDO ölçeği alt gruplarından İçsel Sağlık Denetim Odağı alt puan ortalaması kontrol grubunda 43.90, deney grubunda 50.20 olup, gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0,05). Şansa Bağlı Denetim Odağı puan ortalamaları ve Güçlü Diğerlerine Bağlı Sağlık Denetim Odağı puan ortalamaları açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan önemsizdir (p>0,05).

Sonuç: Araştırmada antenatal dönemde sağlık personeli tarafından verilen gebe eğitiminin bireyin içsel sağlık denetim kontrol odağını olumlu yönde değiştirmede etkisi olduğu belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Gebelik, antenatal eğitim, kontrol odağı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.