Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doğum Yapan Adölesan Gebelerin Obstetrik ve Perinatal Sonuçları

Elif Yılmaz
Zehra Vural Yılmaz
Özlem Yazıcı Işıtan
Mehmet Fatih Karslı
İsmail Burak Gültekin
Banu Seven
Osman Fadıl Kara
Tuncay Küçüközkan

Özet


Giriş: Bu çalışmada hastanemizde doğum yapan adölesan gebelerin obstetrik ve neonatal sonuçlarını incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2010-Mayıs 2015 tarihleri arasında doğum yapmış olan adölesan (≤19 yaş) 1267gebenin dosyaları retrospektif olarak incelendi. Obstetrik komplikasyonlar, doğum şekilleri, bebeklerin doğum haftaları ve doğum ağırlıkları değerlendirildi. İstatistiksel analizler için SPSS-15 programı kullanıldı. Frekanslar, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler hesaplandı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen gebelerin yaş ortalaması 17.96±1.09 (min14.0-max 19.0) idi. Adolesan gebelerin %78,4’ü yeterli antenatal bakım almışken, %21,6’sının ya hiç antenatal takip almadığı ya da takiplerinin yetersiz olduğu saptandı. Ortalama doğum haftası 38.43±2.16 (20- 42 hafta), ortalama doğum ağırlığı ise 3086.70±488.40 (510- 4340 gram) olarak saptandı. 2500 gram altında doğan bebek oranı %9 olarak saptandı. Gebelerin %11,4’ünün 37 hafta altında doğum yaptığı saptandı. Sezaryen oranı %34,7 olup en sık sezaryen endikasyonu fetal distresti. %33,4’ünde obstetrik komplikasyon saptanmış olup, en sık izlenen komplikasyon preterm doğumdu (%11,4). Erken membran rüptürü (%6,7), amniyotik sıvı anormallikleri (%5,1), intrauterin gelişme geriliği (%4,7), preeklampsi (%2,1), plasenta previa (%2,6)ve plasenta dekolmanı (%0,2) ise saptanan diğer komplikasyonlardı.

Sonuç: Adölesan gebelerde perinatal komplikasyonların yüksek oranda görülmesi, bu gebelerde maternal-perinatal morbidite ve mortalite riskinin artmış olduğunu göstermektedir. Bu gebelikleri azaltmak ve perinatal komplikasyonları en aza indirmek için daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Adölesan gebelik, obstetrik-neonatal sonuç

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.