Birinci Trimester Gebelikle İlişkili Plasma Protein-A Düzeyinin, İkinci Trimester Uterin Arter Doppler, Plasental Boyut ve Kötü Obstetrik Sonuçlarla İlişkisi

Esra YAŞAR ÇELİK
Oluş APİ
Ebru ERSOY
Ali Özgür ERSOY
Ayla AKTULAY
Burcu KISA KARAKAYA
Orhan ÜNAL

Özet


Amaç: Birinci trimester Down Sendromu taramasında 3. persentilin altında ( ≤0.30 Multiples of Median (MoM)) olan pregnancy associated plasma protein-A (PAPP-A) düzeyinin, ikinci trimester ortalama uterin arter (UtA) pulsatilite indeksi (PI) ile plasental boyut ölçümü ve kötü obstetrik sonuçlarla ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araraştırma Hastanesi Perinatoloji polikliniğine başvuran birinci trimester tarama testinde PAPP-A düzeyi ≤ 0.30 düzeltilmiş MoM saptanan 32 (Grup 1), PAPP-A düzeyi >0.30 düzeltilmiş MoM saptanan 50 kadın (grup 2) çalışmaya dahil edildi. Gebeler 18-24 haftalarda plasenta boyut ölçümü ve UtA doppleri ile yeniden değerlendirildi. Artmış UtA direnç indeksi olarak ortalama UtA PI ≥1.45 anormal kabul edildi. Gebeler düşük PAPP-A ve artmış UtA PI (Grup 1:n=7) ve normal PAPP-A ve normal UtA PI (Grup 2:n=75) olarak tekrar gruplandı ve doğum sonrası preeklampsi, intrauterin gelişme geriliği (IUGG), oligohidramnios, erken doğum gibi gebelik komplikasyonları açısından sorgulandı.

Bulgular: PAPP-A düzeyine göre gruplar karşılaştırıldığında kötü obsterik sonuçlar düşük PAPP-A grubunda fazla iken istatiksel olarak anlamlı fark yalnızca preeklampside izlendi (p=0.02). İkinci trimester plasenta boyutu ve UtA PI değerlerinde gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. Gebeler PAPP-A ve UtA PI değerine göre gruplandığında düşük PAPP-A ve yüksek UtA PI grubunda IUGG (p=0.03), oligohidramnios (p=0.04) daha fazla, doğum kilosu daha düşüktü p=(0.02) ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı, preeklampsi açısından anlamlı fark saptanmadı (p=0.23).

Sonuç: Sonuçları iştir ki, plasental yetmezliğin anne ve fetus üzerindeki olumsuz etkilerini tahmin etmek mümkündür, ancak tek başına kullanılabilecek bir tarama metodu yoktur. Kötü obstetrik sonuçları tarama amaçlı, biyokimyasal ve ultrasonografik parametreleri bir arada kullanan daha geniş randomize klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.


Anahtar Kelimeler


Pregnancy associated plasma protein-A, uterin arter doppler, preeklampsi, intrauterin gelişme geriliği

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.