Açıklanamayan İnfertil Hastalarda Lökosperminin Sperm Parametreleri Üzerine Etkisi

Nafiye Yılmaz
Osman Balcı
İnci Kahyaoğlu
Magdi Adem
Fatma Beyazıt
M. Nedim Çiçek

Özet


Amaç: Seminal sıvıdaki lökositler ile semen kalitesi arasındaki ilişki literatürde hala bir tartışma konusudur. Bu çalışmada amaç, açıklanamayan infertil hasta grubunda lökosperminin semen parametreleri üzerine etkilerini araştırmaktır. 

Materyal Metod: Haziran 2011 ile Aralık 2011 tarihleri arasında Ankara’da üçüncü basamak bir eğitim araştırma hastanesinin tüp bebek kliniğinde yapılan semen analizleri retrospektif olarak incelendi. Açıklanamayan infertilite nedeni ile başvuran çiftlerden erkeğe ait sonuçlar bu veriler arasından seçildi. Toplamda intrauterine inseminasyon ve in-vitro fertilizasyon siklusları için hazırlanmış olan 1637 semen analizi çalışmaya dahil edildi. Azospermik ve oligospermik erkekler çalışma dışı bırakıldı. Lökospermi saptanan 348 semen analizi ile (Grup I) saptanmayan 1289 semen analizi sonucu (Grup II) karşılaştırıldı. 

Sonuç: Lökospermi (>106 /mL) 348 hastada tespit edildi. Prevelansı toplamda %21.2 olarak değerlendirildi. İki grup arasında yaş, semen motilite ve morfolojisi açısından herhangi bir fark saptanmadı. (p>0.05) Semen hacmi, pH, konsantrasyon ve total sperm sayısı açısından ise iki grup arasındaki farkı istatistiksel olarak anlamlı olduğu izlendi. (p<0.05) 

Tartışma: Bu çalışma sonuçları, açıklanamayan infertilite nedeni ile başvuran çiftlerin erkek partnerlerinde lökospermin sık olarak izlendiğini göstermiştir. Motilite ve morfoloji lökospermiden etkilenmiyor gibi görünse de, semen hacmi, sperm konsantrasyonu ve total sperm sayısı üzerine etkisi nedeniyle açıklanamayan infertile hasta grubunda lökospermi detaylı bir araştırmayı hak etmektedir.


Anahtar Kelimeler


Lökospermi, açıklanamayan infertilite, in-vitro fertilizasyon, intrauterin inseminasyon

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.