2 ve 3 BOYUTLU ULTRASOUNDDA KULLANILAN FARKLI TAHMiNi FETAL AGIRLIK FORMULLERiNiN TERM GEBELERDE KARŞILASTIRILMASI

Hasan ENERGİN
Elif Gül YAPAR EYİ

Özet


Arna~: 2 boyutlu ve 3 boyutlu ultrasound ol9iimleri ile bu ol9iimlerde kullamlan formiillerin tahmini fetal agirlık (TFA) tahmini ay1smdan dogruluklarının karşılaştırılmasi. Gereçler ve Yontem: 01-06-2011 ve 01-01-2012 tarihleri arasında Zekai Tahir Burak Kadm Sağlığı Egitim ve Araştlrma Hastanesi dogum salonunda dogum yapan 165 gebe çalışmaya dahil edildi. Katılımcılardan bilgiendirilmiş onam alındi. Hastane Etik kurulundan 9ah~­ ma ile ilgili olarak onay1 almdi. Çalışmaya katllacak gebelerin seçim kriterleri; Herhangi bir ek hastahgı olmaması, gebeligin 37- 42 haftalar arasmda olması, ultrasound oluşumundan en fazla 48 saat sonra dogurmalan idi. 2D ve 3D ultrasound oluşumları aynı hekim tarafmdan yapildi. Kayıt edilen 2D biometrik degerler ve 3D uyluk görüntüleri Viewpoint PIA programmda işlenerek TFA' Jar hesapland1. 2D ölçümlerle TFA degerlerini bulmak iyin en yaygm kullamlan Hadlock I (BPD, AC, FL), Hadlock II (BPD, HC, AC, FL), Shepard (BPD, AC) formüllerinden yararlanıldı. 3D ölçümlerle TFA degerlerini bulmak için Lee I (TVol), Lee II (TVol, AC), Lee III (TVol, AC, BPD) kullamldı. Çalışmanın istatiksel veri analizleri SPSS 17 (SPSS, Chicago, IL USA) kullamlarak yapıldi. Formüller ile hesaplanan TF A ile bebek gerçek dogum agirlığı arasmdaki farklılık paired sample T-Test kullamlarak hesapland1 ve p degerlerine gore s1ralama yapildi. Bulgular: Yapilan istatiksel degerlendirmeler sonrasında bebek dogum agirhklan ile tahmini fetal agirlıkları her formül için istatistiksel olarak korele saptanmıştır. Bebek dogum agirlıkları ile bu formüllerden elde edilen tahmini fetal agirhklar ayn ayn karşılaştıklarında Lee I, Hadlock II, Hadlock I ile bebek dogum agirhklan arasmda anlalı bir fark gorülmezken, Lee II, Lee III, Shephard ile bebek dogum agirhklan arasında istatistiksel olarak anlamh fark saptandı. P degerlerine ba- kild1gmda; bebek dogum agirhklan ile en az fark sirasıyla: Lee I, Hadlock II ve Hadlock I' de (Lee 1 = 0.667, Hadlock2= 0.526, Hadlock I= 0,016) goriildii. Sonuç : Ultrasonografik tahmini fetal agirlık, obstetrisyenin dogum eylemi yonetiminde onemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde artık daha sık kullanımda olan 3 boyutlu ultrasoundlarla yap1lan fetal agirhk tahminleri klinikte obstetrisyene yardımcı olabilir.


Anahtar Kelimeler


iki boyutlu ultrasound, üç boyutlu ultrasound, fetal ağırlık, term gebe

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.